Privacybeleid

Privacyverklaring Wijn aan Zee


Wijn aan Zee hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring geven we heldere en transparante informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Wijn aan Zee houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Deze privacyverklaring is van toepassing op alle klanten van Wijn aan Zee en alle bezoekers van de website van Wijn aan Zee. Wijn aan Zee is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals omschreven in deze privacyverklaring.


Het gebruik van persoonsgegevens


Wijn aan Zee verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf (in het verleden) aan ons hebt verstrekt.
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • het verlenen van toegang tot onze website https://www.wijnaanzee.net
 • het uitvoeren en afwikkelen van orders en offertes en het beheren van daaruit voortvloeiende relaties en verkoopactiviteiten
 • het gebruikmaken van de functionaliteiten op onze website
 • het opnemen van contact met u indien dit nodig is voor het uitvoeren van onze dienstverlening
 • het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website
 • het verbeteren en evalueren van onze website en diensten
 • het voor u mogelijk te maken om een pagina te e-mailen, te printen of om te delen via sociale netwerken, waaronder Facebook
 • om u te informeren over andere door Wijn aan Zee geleverde producten en diensten
 • om te kunnen voldoen aan wettelijke bepalingen en voor statistische analyses


Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere dan bovengenoemde doeleinden verwerken, tenzij u daar vooraf toestemming voor hebt gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.


Categorieën persoonsgegevens


Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden:

 • Uw (zakelijke) NAW-gegevens
 • Uw (zakelijke) e-mailadres
 • Uw (zakelijke) telefoonnummer
 • Uw IP-adres
 • Eventuele persoonsgegevens die door u worden ingevuld als inhoud van een bericht

Bewaartermijnen


Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk om de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden te bereiken. Sommige gegevens moeten op grond van een wettelijke verplichting langer bewaard worden. Wijn aan Zee hanteert in die gevallen de wettelijke termijn.


Vertrouwelijkheid en verstrekking aan derde partijen


Wijn aan Zee gaat vertrouwelijk met uw gegevens om. Wij verkopen uw gegevens niet aan derden en verstrekken deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw aangeleverde gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.
Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan om de privacyverklaringen van deze websites te lezen voordat u van deze websites gebruik gaat maken.


Gebruik social media kanalen


Wanneer u met Wijn aan Zee communiceert via Social Mediakanalen zoals LinkedIn, Instagram, Facebook en Twitter, kan het zijn dat Wijn aan Zee persoonlijke informatie over u ontvangt. Wijn aan Zee gebruikt deze gegevens om zo goed mogelijk te reageren op uw verzoeken. Naast de privacyverklaring van Wijn aan Zee, geldt ook de privacyverklaring van de betreffende Social Mediakanalen. Lees deze privacyverklaringen dan ook goed door. Zie de volgende links voor: Privacybeleid LinkedIn, Privacybeleid Instagram, Privacybeleid Facebook en Privacybeleid Twitter.


Cookies


Wijn aan Zee gebruikt functionele, analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Wijn aan Zee gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Beveiliging van uw persoonsgegevens


Wij nemen passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot, uw persoonsgegevens te beperken.
Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Daarnaast maken wij gebruik van SSL-certificaten ten behoeve van de veilige overdracht van uw gegevens en communicatie.


Uw rechten


Indien u aan ons persoonsgegevens hebt verstrekt, kunt u ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen, te verplaatsen of te verwijderen. U hebt de volgende rechten:

 

 • Recht op inzage in uw persoonsgegevens: u hebt het recht om een overzicht te krijgen van de persoonsgegevens die wij van u verwerken.
 • Recht op correctie van uw persoonsgegevens: indien wij onjuiste of onvolledige persoonsgegevens van u verwerken het u het recht op verbetering of aanvulling van de betreffende persoonsgegevens.
 • Recht op beperking van het verwerken van uw persoonsgegevens en recht op bezwaar: in sommige gevallen kunt u verzoeken om het verwerken van uw persoonsgegevens (al dan niet tijdelijk) te beperken, bijvoorbeeld als u de juistheid van de persoonsgegevens in twijfel trekt of als u van mening bent dat de verwerking onrechtmatig is.
 • Recht op verwijdering van uw persoonsgegevens: in sommige gevallen hebt u recht op het verwijderen van uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld als de persoonsgegevens niet langer nodig zijn of u van mening bent dat de verwerking onrechtmatig is.
 • Recht op dataportabiliteit: u hebt het recht om uw gegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te ontvangen en over te dragen aan een andere organisatie.


Een verzoek tot uitoefening van uw rechten kunt u indienen door contact met ons op te nemen. Onze gegevens vindt u onder het kopje ‘Contact’. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.


Contact


Indien u vragen, opmerkingen of klachten hebt met betrekking tot deze Privacyverklaring of de wijze waarop Wijn aan Zee uw gegevens registreert en verwerkt, dan kunt u contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens:
Wijn aan Zee by Gansner & Lotte
Zandvoortselaan 24
2042 XA Zandvoort
wijnaanzee@gansnerlotte.nl
06-25425318

Wij streven ernaar binnen 1 week na ontvangst van uw vraag, opmerking of klacht te reageren.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze privacy- en cookieverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 26 februari 2021